Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van van Briemen Bloemen. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze Website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van van Briemen Bloemen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij van Briemen Bloemen.

INFORMATIE OP DE WEBSITE

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of de producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat wanneer wij via hyperlinks verwijzen.

GARANTIE

Bij ontevredenheid over het product, dient het product bewaard te moeten worden, tot het moment dat van Briemen Bloemen de kans heeft gehad het product te bekijken. Dit dient fysiek plaats te vinden, foto’s zijn niet voldoende om te kunnen beoordelen of de juiste verzorgingstips zijn opgevolgd en om over te kunnen gaan tot het vergoeden van het product. Vergoeding van het product, zal altijd geschieden in vervanging van het product of een tegoedbon, nooit in terug betaling van het bedrag.

BETALING

Betaling van producten via deze website kan alleen via Ideal betaling.